agar tanhatarin tanhayan shodi baz ham khoda hast oo ganeshin hameh nadashtanhast